-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น TH/EH (HOT OIL)
-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น THA (MONOFLOW)
-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น THB (DUOFLOW)

-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น EHA (MONOFLOW)
-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น EHB (DUOFLOW)