-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น DTF/TTF (AIR & OIL)
-ข้อต่อหมุน Lux Rotary Joint รุ่น DTF DUOFLOW (INDEPENDENCY)