ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเพื่อการบำรุงรักษา (Cleaning Solution Products)
-Scoth-Brite
-Specially Chemical
-Industrial Wipers by Kinberly
-Scotchgard+Bulk Chemical
-Libricants